bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

Archiwalny BIP

Monitoring wizyjny

Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu zamku w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24, art. 207 § 2 ustawy
z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16, oraz w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. c) i d) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04. Administratorem systemu monitoringu jest Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 606 432 012.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Wytworzył(a):

Udostępnił(a): Karol Matusiak (2019-03-11 10:31:35)